تبلیغات
دانلود فایل های تحقیقاتی - download معماری ایلخانی

دانلود فایل های تحقیقاتی - download معماری ایلخانی

دانلود فایل های تحقیقاتی - download معماری ایلخانی
آثار ساختمانی دوره ایلخانی مرحله ای از تاریخ پیوسته معماری اسلامی ایران است و اشكال دوره های قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آنها را منعكس می كند سبك معماری دوره ایلخانان مستقیماً از سبك آثار ساختمانی دوره سلجوقی اقتباس شده است
دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23
معماری ایلخانی

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

خصوصیات عمده معماری ایلخانی

آثار ساختمانی دوره ایلخانی مرحله ای از تاریخ پیوسته معماری اسلامی ایران است و اشكال دوره های قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آنها را منعكس می كند.

سبك معماری دوره ایلخانان مستقیماً از سبك آثار ساختمانی دوره سلجوقی اقتباس شده است.

معماری سلجوقی و ایلخانی از حیث اوضاع و شرایط متظاهر شدنشان با هم شباهت دارند.

در دوره سلجوقیان و همچنین در دوره ایلخانیان ساختمان های دینی از قبیل مساجد و مدارس و زیارتگاه ها و مقبره ها بر ساختمان های غیردینی رجحان داد شد و این نشانه كامیابی اقتصادی آن زمان است.

در دوره ایلخانی مساله عمده تلفیق و تركیب اشكال ساختمانی و تزئینی موجود بود.

معماریان دوره ایلخانی همه نقشه و مصالح و روش ساختمانی دوره سلجوقی را اقتباس كردند و مقبره برجی در معماری سلجوقی اهمیت داشت و در دوره ایلخانان از آنها به عنوان الگو استفاده شد.

در ساختمان های دوره ایلخانان اهمیت زیادی به عمودیت و ظرافت اشكال منتخب داده شده است و با مقایسه با آثار ساختمان های سلجوقی، نسبت اطاق ها تغییر داده شده و اطاق ها از نظر بلندی، نسبت به اندازه های افقیشان، بلند شده اند. در دوره ایلخاناننسبت به دوره سلجوقیان، ایوان ها باریكتر و قدرت ساختمانی بنا عمداً تمركز داده شده است. حد فاصل خارجی و داخلی دیواره ها و جرزها در عمق كار شده و به همین جهت دیوارهای ضلعی نازك و جرزهای سنگین گوشه ای بوجود می آورد. در داخل شبستان دیوارها را به همان ترتیب نازك می ساختماند و فقط نقاطی را كه تمام سنگینی گنبد بر روی آنها بود، ضخیم می ساختند.

از دوره ساسانیان معماران ایرانی از نیم طاق به عنوان واسطه میان محوطه مربع شكل بنا و گنبد مدور استفاده می كردند. استعمال این شكل باستانی مداومت یافت، بدون آنكه بناهای مسلمان احساس كنند كه برای قرار دادن گنبد بر روی ساختمان مربع شكل به شكل دیگری از بنا نیازمندند. با این حال نیم طاق، میانی سایه افكن ظاهراً حساسیت سازندگان را علیه خود برمی انگیخت و در دوره سلجوقیان قبه های مقرنس برای از میان بردن نیم طاق میانی بكار رفت. در دوره ایلخانان نوع و شكل قبه و گنبد سلجوقیان ادامه پیدا كرد و قبه های مقرنس رونق بیشتری پیدا كرد.

معماری ایلخانی هم جنبه جهانی و امپراطوری داشت و هم جنبه محلی و همچنین نفوذ خارجی در قسمت معماری زیاد نبود.

طبقات ابنیه

ساختمان هایی كه دارای جنبه دینی هستند، عبارتند از:

1. مسجد 2. مدرسه 3. مقبره

مسجد: مسجد در شكل كامل ایرانی خود دارای این خصوصیات است در اول محور طولی بنا سه در ایوان قرار دارد كه جلوی آن صحن باز واقع است. طاق نماهای دور صحن به چهار ایوان ختم می شوند كه در ایوان در محور طولی و دور ایوان در محور عرضی قرار دارند و شبستان ها در پشت طاق نماها واقعند. ایوان اصلی در محور طولی مسجد و روبروی ایوان ورودی كه سوی دیگر صحن است قرار دارد و به شبستان مربع شكل باز می شود كه گنبد دارد و در دیوار انتهایی آن، در انتهای محور طولی مسجد محراب واقع است.

قدیمی ترین مسجد موجود در ایران كه همه این عوامل را دارد مسجد جامع زواره است.

از دوره ایلخانان فقط یك بنا كه واجد كه شرایط فوق باشد وجود دارد كه مسجد جامع ورامین است.

مدارس، نقشه كلی مدرسه به ------- شبیه نقشه مسجد است كه با وجود اختلاف در مورد استفاده از آنها، نقشه مدرسه های ایران نقشه مدرسه ـ مسجد نامیده شده است.

مقبره ها: به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول آنهایی كه شبستان مربع شكل گنبددار دارند و دسته دوم مقبره های برجی با اشكال مدور و مربع و چندوجهی.

درباره ساختمان های غیردینی ذكری مختصر كفایت می كند.

كاروانسراها: شكل كاروانسراها از لحاظ مسكونی دور صحن حیاط شبیه شكل مدرسه است، بجز آنكه صحن حیاط آن خیلی بزرگتر است. صحن بزرگ برای نگاهداری حیوانات باركش كاروان بكار می رفت و دیوارهای خارجی ----- بود و شبستان گنبددار به ندرت در پایان محور طولی ساخته می شد.

رابطه ابنیه با محل آنها

مقبره دوره ایلخانان به پیروی از رسم قدیم جدا ساخته شده و از همه سمت ---- -بوده است. شواهد ابنیه ی باقیمانده نشان می دهد كه قبور سلاطین در نقاط مخصوص قرار داده می شد و قبر افراد بسیار مهم گاهی در ناحیه ای معمور در نزدیكی مسجد یا زیارتگاه انتخاب می شد، ولی محل معمول برای ساختمان مقبره های برجی یا زیارتگاه یكی از قبرستان های محلی بود.

علاوه بر مقبره ها یك نوع ساختمان دیگر نیز معمولاً منفرد است و آن كاروانسراها بود كه یا در خارج شهر در امتداد جاده های تجاری و یا نزدیك دروازه شهر ساخته می شد.

بناهایی كه برای مصارف دیگر ساخته می شد معمولاً در نواحی آباد برپا می گردید و جهت معین و محور طولی داشت. چون این بناها جنبه دینی داشتند، جهت آنها در جهت معین محراب قرار داشت و طول بنا از سردب ورودی تا محراب بود.

گاهی محدودیت های مكانی، یا رابطه لازم ساختمان یا ابنیه موجود، مستلزم آن بود كه محراب در نقطه ای غیر از انتهای محور طولی نقشه قرار گیرند. از جمله محراب زیارتگاه ---- بكران، نزدیك اصفهان كه در دیوار كوتاهی كه جلوی سمت باز ایوان قرار دارد، ساخته شده است.

وقتی ساختمان ها در نقاط معمور بنا می شدند، یا راه های ارتباطی به دقت به آن ناحیه مرتبط می شدند و یا اینكه به راه های ارتباط توجهی نمی شد و در آن صورت خیابان ها و كوچه ها طوری تغییر داده می شدند كه از مقابل بنا عبور كنند.

استادانه ترین و از نظر معماری زیباترین وسیله اهمیت دادن به سردری كه به خیابان باز می شد، بلند ساختن آن و قرار دادن دو مناره در دو طرف آن بود. این نوع معماری از دوره ایلخانان به بعد متداول گردید.

در دوره ایلخانان رسم دیرین اسلامی در ایران یعنی ساختن ابنیه مركب در دستگاه های متعدد ادامه یافت. به نظر می رسد كه نمو اینگونه مجموعه ساختمان با تراكم و ازدیاد ابنیه، از خصوصیات معماری اسلامی در ایران بوده است.

هم در دوره های قدیم تر و هم در ادوار بعد مساجد چندین شهر در ابتدا یا در انتها بازار سرپوشیده و یا در جوار مسیر آن قرار داشت، در حالی كه هیچ یك از مساجد موجود از زمان ایلخانان چنین وابستگی ندارد.

برای ساختمان مهم معمولاً محل مرتفع ترجیح داده می شد.

روش و مصالح ساختمانی

به نظر می رسد كه از دوره های قدیم تر مداركی حاكی از طرح ریزی و نقشه كشی قبل از آغاز ساختمان وجود داشته باشد و فقط یك مدرك كوچك می رساند كه ساختمانی دوره ایلخانی از روی نقشه های مطالعه شده ساخته می شد.

در مورد آثاری كه تزئینات مفصل و پركارتر دارند احتمال می رود كه برای انجام و اتمام قسمت های تزئینی وقت بیشتری لازم بوده تا برای زیرسازی خود بنا.

از وقتی كه طرح ساختمان بر روی زمین ریخته می شد تا وقتی كه ساختمان به اتمام می رسید به طور قطع یك نوع مقیاس اندازه گیری به كار برده می شد، صرف نظر از اینكه از نقشه ترسیم شده پیروی می شد یا نه؟

نقش استاد كار ماهر

نام عمده ای از استادكارها كه در ساختمان ها یا تزئین بعضی از ابنیه دست داشته اند در نقاط مختلف ساختمان ها باقیماند همكاران است. از جمله در كتیبه های تاریخی و در انتهای كتیبه های دینی یا به صورت امضا در كتیبه های محراب یا در داخل حاشیه یا صفحه یا دایره ی كوچكی كه مخصوص این كار تعبیه گردیده است.

انواع آجر


html

تاریخ : شنبه 25 آذر 1396 | 05:28 ب.ظ | نویسنده : پژوهان | نظرات
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By Slide Skin:.